onderwijs

Onderwijs

Missie en visie

Waldorfpedagogie anno nu

Bijna honderd jaar Waldorfpedagogie heeft overal ter wereld zijn kwaliteiten laten zien. Het Waldorfonderwijs is (nog steeds) zeer actueel omdat het zich baseert op de universele en tijdloze ontwikkelingsfasen van de mens. De Waldorfpedagogie richt zich op de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid van het kind door drie gelijkwaardige gebieden aan te spreken: het denken (cognitie), het voelen (sociaal emotionele ontwikkeling) en het willen (handelen en in actie komen). Het gaat dus om leren én ontwikkelen met hoofd, hart en handen.

‘Worden wie je bent’

Waldorfpedagogie staat voor veelzijdig onderwijs gericht op een brede en evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Onderwijs gericht op leerplezier en een leven lang leren. Onderwijs dat het creatieve vermogen aanspreekt. Onderwijs waarbij de kinderen zelfvertrouwen en zelfkennis verwerven. En onderwijs dat de leerlingen activeert om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en de wereld. Met leerplezier, creativiteit, zelfvertrouwen en zelfkennis zullen jongeren over de veerkracht beschikken die zij nodig hebben om hun plek in de snel veranderende wereld steeds opnieuw te kunnen vinden.

Internationaal onderwijs

In de huidige tijd is er een sterke behoefte aan internationaal onderwijs. Steeds meer internationale gezinnen wonen in Nederland en veel Nederlandse ouders hebben de wens hun kinderen op te voeden in de geest van wereldburgerschap. In de regio Amsterdam is deze internationalisering groter dan waar ook in Nederland. Waldorfpedagogie wordt overal in de wereld gebruikt, het curriculum is dus in de basis direct internationaal toepasbaar.

Natuur

Spelen, ontdekken en bewegen in de natuur zijn de beste basis voor bewustzijn en persoonlijke groei. In een tijdperk waarin computers, smartphones, tablets en zelfs robots een vaste plaats in de maatschappij innemen, is het des te belangrijker dat kinderen de realiteit en de rust van de natuur meekrijgen. De natuur brengt kinderen naar de essentie van het leven. In de natuur kunnen kinderen aarden, de natuur laat zien dat kracht en rust binnenin je zit en niet van buitenaf komt. De natuur kent geen veroordeling en ongelijkheid. Door te leren in en met de natuur, ervaren kinderen de kringloop van het leven en leren ze met aandacht en respect om te gaan met de aarde waarop wij leven.

Op onze school worden kinderen aangemoedigd om de natuur te waarderen  en de processen en patronen van de seizoenen te begrijpen. De schoonheid van de natuur wordt met respect en nieuwsgierigheid aan de kinderen aangeboden. Het gebruik van natuurlijke materialen in spel en ambacht cultiveert een verbinding met de natuur; de basis van respect voor het milieu en alles wat de aarde ons biedt.

Achtergrond

De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen invoegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.” Rudolf Steiner

Om dit te bereiken is een evenwichtige ontwikkeling van hoofd, hart en handen – een ontwikkeling van de gehele mens – in het onderwijs essentieel. De Waldorfpedagogie is zo ingericht dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen: sociaal-emotioneel goed ontwikkeld en intellectueel bewust, maatschappelijk betrokken en innerlijk vrij. Er wordt naar antwoorden gezocht op de ontwikkelingsvragen van elk individueel kind én de klas als groep. Het onderwijs doet net zoveel beroep op het intellectuele vermogen van leerlingen, als op hun kunstzinnige, creatieve en sociale vermogen. Met andere woorden: de ontwikkeling van het hoofd (verstand) is even belangrijk als die van het hart (gevoel) en de handen (daad- en scheppingskracht). Kleuters en schoolkinderen hebben ieder hun eigen wereld waarin wij letterlijk en figuurlijk speelruimte bieden, kennis, vaardigheden en mogelijkheden aanreiken en het zoeken naar oplossingen nadrukkelijk stimuleren.

Ontwikkelingsfasen

Het leerplan van Waldorfscholen is gebaseerd op de algemene ontwikkelingsfasen die kinderen doormaken.  De eerste zeven levensjaren staat de fysieke ontwikkeling centraal. Baby’s ontdekken hun handen, ze gaan zitten, staan en lopen. Later gaan ze samen spelen. De groei van het lichaam vergt veel kracht en energie in die tijd. Het nabootsen is in de eerste zeven jaren van groot belang. In de volgende zeven jaren staat de ontwikkeling van het gewoonteleven en van het gevoelsleven centraal. Voor het voortgezet onderwijs is het omgaan met de gewaarwordingen en emoties van groot belang. De puberteit is een heftige tijd, vol pieken en dalen. Leerlingen zijn bezig met elkaar, met het ontwikkelen van ideeën, het kijken naar de wereld en het leren om zelf te oordelen. Waldorfscholen zien het als hun taak om kinderen daarin te begeleiden en hen te leren omgaan met hun emoties en te leren om genuanceerd en zelfstandig te oordelen.

In de praktijk

Kinderen ontwikkelen zich op onze school in de volle breedte. Naast (maar niet ten koste van) de hoofdvakken taal en rekenen en kennisvakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis die je op iedere basisschool tegenkomt, besteden we veel aandacht aan bewegend leren en natuurbeleving, sport en spel, schilderen, tekenen, muziek maken, handwerken, techniek, houtbewerken, tuinbouw, vormtekenen, jaar- en seizoensfeesten, toneel, euritmie, wereldverhalen en mythologie, broodbakken, vreemde talen, zang en dans.

Het curriculum bestaat uit een onderwijsprogramma dat kinderen vanuit hun eigen ontwikkeling voorbereid op vervolgonderwijs in Nederland of in het buitenland. Waldorf International School Amsterdam biedt aansluiting op andere Waldorfscholen buiten Nederland.

103